top of page

Vedtekter for foreningen BRYGGELAGET I ØDEGÅRDSBUKTA  www.biøb.no org. nr. 918 639 543

Eidstenveien Ødegårdsbukta, 3267 Larvik.

Opprettet dato: 06.06.2018

Dato sist endret: 17.07.2022

§ 1           Foreningens navn

Foreningens navn er: BRYGGELAGET I ØDEGÅRDSBUKTA og ble stiftet 13.04.1973.

 

§ 2           Formål

Foreningen eier og driver brygga, vinsj og diverse tilhørende utstyr som er plassert i henhold til merket på kart. Det er 11 båtplasser som disponeres av betalende medlemmer og eventuelle leietakere. Grunneier  kan disponere 1 stk bryggeplass dersom det er ledig plass med de samme betingelser som gjelder for størrelse og bruk som §15. Eventuelle skriftlige avtaler mellom bryggelaget og grunneier skal kun omhandle lagets eiendeler som  bryggeanlegget, vinsjen med tilhørende utstyr.

Saker som grunneier ønsker signert og som vil berøre annen eiendoms tinglyste rettigheter, servitutter etc. skal under ingen omstendighet behandles eller signeres av bryggelaget.

 

§ 3           Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4           Medlemmer

Medlemmene må ha hytteeiendom i Ødegårdsbukta. Dette har ikke tilbakevirkende kraft for medlemmer som er kommet inn tidligere enn reviderte vedtekter. Nye medlemmer velges inn på årsmøte, men er begrenset av eventuell ledig bryggeplass tilgjengelig. Eventuelle utleieplasser disponeres / utleies av foreningen og da kun til båteiere som har tilhørighet i Ødegårdsbukta.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt og gir medlemmer rett til å benytte allerede opparbeidet bryggeplass.

Medlemskap kan bare overdras i forbindelse med arv eller salg av hytta. Medlemmer med campingvogn kan overføre sitt medlemskap til et av barna. I alle andre tilfeller går medlemskapet tilbake til bryggelaget.

 

§ 5           Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

§ 6           Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Er pr. d.d. kr. 1.500,- pr år pr medlem.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Ikke medlemmer som leier periodisk ledig bryggeplass betaler til foreningen sesongleie med kr. 2.000.-

 

§ 7           Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

§ 8           Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i juli måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

§ 9           Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.

 

Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 10        Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.              Behandle årsmelding

2.              Behandle regnskap i revidert stand

3.              Behandle innkomne forslag

4.              Fastsette kontingent

5.              Vedta budsjett

6.              Velge:

a)  Leder og nestleder

b)  Revisor

c)  Valgkomite (2 medlemmer)

 

§ 11        Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Kan også avholdes nettbasert.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 12        Styret

Foreningen ledes av et styre på 2 personer; leder og nestleder. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.             Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2.              Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.             Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.              Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes av leder.

 

§ 13        Vedtektsendring 1

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

§ 14        Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at               (bestemmes på første årsmøte)                                                                                                                                 .

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

 

 

§ 15        Brygga mm.

Brygga legges ut første helgen i mai eller i forbindelse med påske dersom været tillater dette. Brygga tas opp første helgen i september. Dersom båten ikke er tatt inn til opplag om høsten når brygga tas inn, legges båten på svai på båteiers ansvar og risiko.

Brygga er i utgangspunktet bygget for fortøyning av båter, men da åpen for publikum for soling, bading, krabbefiske etc. og det henstilles til disse at klatring i wire og fortøyningstau ikke er tillatt.

Av hensyn til sikkerheten, stabiliteten og plassforholdene ved brygga, skal ingen båt være større enn 15 fot og ikke bredere enn 165 cm.  Maksvekt på båt med motor settes til 225 kg. Disse begrensningene har ikke tilbakevirkende kraft for medlemmer som har hatt større båt i henhold til tidligere vedtekter. Ved nyanskaffelser skal båt anskaffes etter de nye kravene.  Båten kan ha en mindre vindskjerm. Den skal ikke ligge i lengre tid uten tilsyn. Alle har ansvar for å ta opp båten dersom uvær som kan skade bryggeanlegget meldes eller inntreffer. Det skal benyttes strekkavlaster på forankringstauet og det anmodes om å bruke fendere på båtside der det er behov for dette.

Se til at brygga driftes i henhold til vedtekter og vedlikehold i forsvarlig stand. Dette er også i henhold til krav ihht. vår ansvarsforsikring.

Hvis båtplassen et år ikke skal benyttes av medlemmet, disponerer foreningen båtplassen for videre utleie.

§ 16     HMS

Helse - Miljø og Sikkerhet ved arbeider på/ved bryggeanlegget

Værforhold: Det skal IKKE utføres arbeider på eller ved bryggeanlegget hvis det kan være fare for torden/lynnedslag.

Bekledning: Det er hver og en sitt ansvar som utfører arbeider på/ved brygga å ha egnet   skotøy/verneutstyr Heving/senking av brygga:Det er ved dette arbeid store krefter i sving som krever forsiktighet.

Ved heving eller senking av brygga med bruk av talje eller annet egnet utstyr skal de som betjener disse redskaper kun oppholde seg på siden av utstyret, IKKE foran eller bak taljen/jekkeredskap.

Videre skal det utnevnes en person som skal påse at ingen oppholder seg foran taljen, kjetting og wire, da det kan medføre fare/skade på personer hvis noe skulle gå galt.

Sjekkpunkter:

Sjekk at jekketalje er skikkelig ”klikket innpå” i begge ender.

Sjekk bolmertfester i grunnfjell (som har løsnet før) og øvrige belastningspunkter. Det bør om mulig alltid være to i arbeide med heving/senking av brygga.

Ikke hev brygga høyere enn nødvendig

Benyttelse av behandlet trestolper til akterfortøying:

Dette bør hvis mulig unngås, da det er fare for forurensing.

(NB! Dette er bryggelagets retningslinjer og er IKKE revidert av utenforstående)

bottom of page